schietkraam.jpg

Wedstrijdvoorwaarden
Alfaman 2021

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Gentleman’s Fair (M.A.D bvba) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 196. (Hierna ‘Gentleman’s Fair’ genoemd).

 2. Gentleman’s Fair heeft het recht om op eender welk moment de prijzen te schrappen of de regels aan te passen indien zij dit nodig achten. De gebruiker / deelnemer wordt verwacht op de hoogte te zijn van de wedstrijdvoorwaarden.

 3. Facebook maakt op geen enkele wijze onderdeel uit van de wedstrijden die georganiseerd worden door de Gentleman’s Fair en zijn partners op de Facebookpagina van The Gentleman’s Fair (https://www.facebook.com/GentlemansFair/). Facebook is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wedstrijden.

 4. Over het wedstrijdreglement & de organisatie wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). De winnaar zal publiekelijk bekend gemaakt worden op de Facebookpagina van de Gentleman’s Fair. Alle beslissingen vanwege Gentleman’s Fair zijn zonder verhaal.

 5. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgische grondgebied wonen. Indien de deelnemer jonger dan 18 is dient deze schriftelijke toestemming te hebben van de ouders of zijn voogd. Deze toestemming dient voorgelegd te worden aan Gentleman’s Fair.

 6. Voor prijzen die een meerderjarigheid vereisen door de Belgische wetgeving (18+) zoals bv. alcohol of andere wordt verondersteld dat de personen die deelnemen aan de wedstrijd hiervan op de hoogte zijn. Personen die jonger dan 18 jaar zijn of waar er sprake is van twijfel omtrent de leeftijd kunnen geweigerd worden door de organisatie (The Gentleman’s Fair).

 7. Deze voorwaarden gelden bovenop de algemene voorwaarden van de Gentleman’s Fair. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd tenzij anders is aangeduid. Enkel scorekaarten waarvan alle tijden werden gevalideerd komen in aanmerking. Scorekaarten dienen voor het einde van de laatste beursdag terugbezorgd te zijn aan de infobalie. Laattijdige inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

 8. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar die daarvoor verzocht zal worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest zijn recht op de prijs, indien hij deze niet binnen de maand na afloop van de laatste beursdag (ten laatste op 11 december 2019) persoonlijk opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. Indien de winnaar niet in aanmerking komt zal een andere persoon in aanmerking komen voor de prijs.

 9. Elke deelnemer kan maximaal één keer per dag deelnemen. Om een scorekaart te ontvangen dient een geldig toegangsbewijs te worden voorgelegd.

 10. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Gentleman’s Fair zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van de Gentleman’s Fair uit te sluiten.

 11. Iedere deelnemer verleent door zijn deelname automatisch en onvoorwaardelijk aan de Gentleman’s Fair de toestemming tot publicatie van zijn naam en foto als identificatie van deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt zich van alle rechten daaromtrent.

 12. De persoonsgegevens die de Gentleman’s Fair verzamelt over de deelnemers vallen onder de toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze data kan aan derde partijen (partners van de Gentleman’s Fair) doorgegeven worden en/of voor intern gebruik aangewend worden op verschillende manieren. De deelnemers hebben de mogelijkheid om hun gegevens te verbeteren, op te vragen of te verwijderen.

 13. Door een deelname aan de wedstrijd verbindt de deelnemer zich onvoorwaardelijk en volledig tot de aanvaarding van het huidig reglement. Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name technische prestaties, het risico op onderbreking en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. In geen enkel geval kan de Gentleman’s Fair aansprakelijk gesteld worden.